wkp.webp


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

  • สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  • ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

  • ผู้บริหารสถานศึกษา
นายสว่าง ดีมา

นายสว่าง ดีมา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

:: สมัครเรียนออนไลน์ ::

สมัครเรียนออนไลน์

:: ระบบห้องเรียนออนไลน์ ::

ห้องเรียนออนไลน์

:: เพลงมาร์ชโรงเรียน ::


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (RAKCOM Model)
  • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลเมืองดิจิทัล ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระหว่างการ เรียนแบบกลุ่มร่วมโดยการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนแบบกลุ่มปกติของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ผู้วิจัย นางพัทธ์ธีรา เอ็ดเวิร์ดส์
  • การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง องค์ประกอบศิลป์ โดยใช้เทคนิคซินเนคติคส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัย นายวสันต์ ขอนพุดซา
  • การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ผู้วิจัย นางอำไพ ศรีฟัก
  • การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ โดยประยุกต์หลักการของรูปแบบซิปปาร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชาพลศึกษา (ยิมนาสติกพื้นฐาน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ล็อกอินเข้าระบบ